การประชุมวิชาการ
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II " ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II " ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-037-10-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 04 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้และความชำนาญการ
(สาขาผู้ป่วยวิกฤต, หัวใจ, มะเร็งฅ การบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อใ้ห้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้ความชำนาญ (สาขาผู้ป่วยวิกฤต, หัวใจ, มะเร็ง การบริหารจัดการระบบยาเพื่อการบริบาลเภสัชกรรม) อย่างครบถ้วน โดยผู้เข้ารับการอบรมของหลักสูตร จะต้องเข้ารับการอบรม เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 20 หน่วยกิต แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 17 หน่วยกิต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมอบรมสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต, หัวใจ, มะเร็ง การบริหารจัดการระบบยาเพื่อการบริบาลเภสัชกรรม)
ในการนี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลเภสัชกรรมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูครดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อตามภารกิจสถาบันสมทบของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตตรีพร คล้ายแท้ โทร. 055-963747