การประชุมวิชาการ
การประชุม "ทิศทางการพัฒนาระบบยาและเภสัชกรรมประเทศไทย ยุคดิจิทัล"
ชื่อการประชุม การประชุม "ทิศทางการพัฒนาระบบยาและเภสัชกรรมประเทศไทย ยุคดิจิทัล"
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-045-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Sapphire อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 11 -12 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามพันธกิจของสภาเภสัชกรรม ในการยกระดับและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสร้างระบบหรือกลไกที่่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพัฒนาตนเอง ในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือผู้รับบริการต่อไป ดังนั้นสภาเภสัชกรรมจึงได้จัดประชุม "ทิศทางการพัฒนาระบบยาและเภสัชกรรมประเทศไทย ยุคดิจิทัล" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเภสัชกร ในด้านมาตรฐานระบบยาและเภสัชกรรม เทคโนโลยีการจัดการระบบยาและเภสัชกรรม นวัตกรรมรับยาที่ร้านยา Telephramancy เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแบบไร้รอยต่อ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบยาและเภสัชกรรม เช่น การเข้าถึงยาไร้รอยต่อกับบทบาทวิชาชีพเภสัชกรร มาตรฐานระบบยาและเภสัชกรรม เทคโนโลยีการจัดการะบบยาและเภสัชกรรนวัตกรรรับยาที่ร้านยา Telepharmacy เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแบบไร้รอยต่อ
คำสำคัญ
Telephramancy