การประชุมวิชาการ
งานประชุมประจำปีสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) พ.ศ.2566
ชื่อการประชุม งานประชุมประจำปีสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) พ.ศ.2566
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-008-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรวแรมแรมแบรนท์ สุขุมวิท 18
วันที่จัดการประชุม 10 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรการตลาด และเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรายงานความคืบหน้าของสมาคมและจัดการประชุมเพื่อเสริมความรู้ให้กับเภสัชกรด้านการตลาดยา รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณแด่เภสัชกรการตลาดที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

ในยุคที่อุตสาหกรรมยาและการตลาดเภสัชกรรมอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการและทำความเข้าใจในข้อมูลขนาดใหญ่และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลืองาน นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในงานประชุมประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ประจำปีนี้ จึงจัดขึ้นภายใต้ชื่อ "โอกาสและความท้ายทายของอุตสาหกรรมยาในยุคของการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล"เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
1.ทำความเข้าใจนโยบายและกระบวนการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพ: ล้ำหน้าไปพร้อมอุตสาหกรรมด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ
3.ภาพรวมและแนวโน้มของตลาดยาประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญ
4.ลุยเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วย Generative AI ในงานของเภสัชกรการตลาด
5.การสร้างศักยภาพและประสิทธิผลในงานของเภสัชกรการตลาด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
Link สมัครร่วมการประชุม http://bit.ly/MPAT-2023