การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่3
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่3
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-005-10-2566
สถานที่จัดการประชุม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านทางออนไลน์ โดยระบบ Zoom
วันที่จัดการประชุม 01 ต.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรร้านยา 2. เภสัชกรโรงพยาบาล 3. เภสัชกรที่สนใจด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 4. เภสัชกรที่สนใจเรื่องเภสัชกรรมทางไกล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชนเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นที่งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและงานเภสัชกรรมชุมชนต้องมีความเป็นพลวัต ขณะเดียวกันเภสัชกรต้องพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยจากเชิงรับให้เป็นเภสัชกรประจำครอบครัวทำงานเชิงรุก โดยการผสมผสานทั้งการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย นวัตกรรมการบริการดังกล่าว เป็นแรงผลักให้เภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาตนเองทั้งองค์ความรู้และทักษะในการจัดการด้านยาของผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียง แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยโดยองค์รวม แต่การพัฒนานี้ยังช่วยสร้างภาพพจน์ของความเป็นวิชาชีพ ก่อให้เกิดความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่เภสัชกรชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานงานบริการเภสัชกรรมต่อไปและด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้งานบริการเภสัชกรรมจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เภสัชกรรมทางไกลจึงมีบทบาทอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยในยุคปัจจุบัน
มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ได้เห็นความสำคัญของพัฒนางานบริการและบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมจึงจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น สาขาการบริบาลเภสัชกรรมทางไกลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่ ภายใต้การรับรองของวิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมทางไกลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเลิกบุหรี่
2. เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมมีความรู้ทางเภสัชบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดในการบริบาลทางเภสัชกรรมทางไกลและสามารถริเริ่มงานบริบาลทางเภสัชกรรมทางไกลได้
คำสำคัญ
การบริบาลทางเภสัชกรรม , การสร้างเสริมสุขภาพ , การเลิกบุหรี่ , เภสัชกรรมทางไกล
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านลิงค์การ https://forms.gle/P3ogt1ai7dzKwGNR6