การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง The Sixth Siriraj Antimicrobial Stewardship (AMS) Conference
ชื่อการประชุม โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง The Sixth Siriraj Antimicrobial Stewardship (AMS) Conference
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-043-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอวยเกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่จัดการประชุม 18 -19 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) 1 สค. - 30 กย. 2565 1 – 31 ตค. 2565 บุคคลภายในและภายนอกคณะ - แพทย์/ทันตแพทย์ 2,000 2,500 - พยาบาล/เภสัชกร 2,000 2,500 - แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/ 2,000 2,500 เฟลโลว์/นักศึกษา - บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 2,000 2,500