การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมระยะสั้น Sci-Biz ธุรกิจความงามครั้งที่ 1 เรื่อง Lip Product Formulation
ชื่อการประชุม โครงการอบรมระยะสั้น Sci-Biz ธุรกิจความงามครั้งที่ 1 เรื่อง Lip Product Formulation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-008-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 2-116 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่จัดการประชุม 06 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจมีธุรกิจเครื่องสำอางหรือผู้สนใจทั่วไป รวม 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการดำเนินธุรกิจจะยั่งยืนได้ผู้ประกอบการต้องมีความรู้หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับสินค้า การสร้างความโดดเด่นของสินค้าด้วยศาสตร์ความรู้เฉพาะด้าน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ รวมถึงกฎหมายธุรกิจและการส่งออก นอกจากนั้นการออกแบบยังมีความสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย เนื่องด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำความรู้จากศาสตร์ด้านต่างๆ มาบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเครื่องสำอางประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ จึงร่วมมือกันสร้างหลักสูตร Non-Degree - Sci-Biz ธุรกิจเครื่องสำอางขึ้น โดยโครงการนี้เป็นการเปิดอบรมครั้งแรกของหลักสูตรในหัวข้อ Lip Product Formulation
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand image positioning)
2) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ Lip product ส่วนประกอบ การตั้งสูตร การผลิต
3) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Non-degree Sci-Biz ธุรกิจเครื่องสำอาง และสำรวจความต้องการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ต่อไปด้วยการใช้แบบสอบถาม
4) เพื่อสร้างเผยแพร่กิจกรรมของคณะวิชาให้เป็นที่รู้จักสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางรายย่อย
คำสำคัญ