การประชุมวิชาการ
เรียนรู้การป้องกัน และรักษาอาการเจ็บคอและอาการไอเบื้องต้นในร้านขายยา
ชื่อการประชุม เรียนรู้การป้องกัน และรักษาอาการเจ็บคอและอาการไอเบื้องต้นในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-031-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 22 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในภาคใต้ จำนวน 50 คน สมาคมร้านขายยาภาคใต้ จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาจัดได้ว่าเป็นด่านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธณสุข ที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพในเรื่องต่างๆต่อประชาชน บุคลากรประจำร้านขายยาจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตน รวมถึงคอยทบทวนองค์ความรู้ในวิชาชีพ และอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของอาการเจ็บคอและอาการไอ ที่พบว่ามีผู้ป่วยมาที่ร้านขายยาด้วยอาการดังกล่าวมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสมาคมร้านขายยาภาคใต้จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดสงขลาและในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้สมัครเข้าร่วมประชุม โดนการประชุมครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง เรียนรู้การป้องกัน และรักษาอาการเจ็บคอและอาการไอเบื้องต้น ในร้านยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งอาการเจ็บคอ อาการไอ และอาการอื่นๆในช่องปากและลำคอ รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการบรรเทาอาการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเจ็บคอ อาการไอ และอาการอื่นๆในช่องปากและลำคอ
• เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติและกลไกของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของตัวยา Benzydamine hydrochloride, Bromhexine, Guaifenesin
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
คำสำคัญ
• Pharyngitis • Cough • Benzydamine hydrochloride • Bromhexine & Guaifenesin • ร้านขายยา