การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 22 “Updates in Pharmacotherapy of Ageing and Neurodegenerative Diseases”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 22 “Updates in Pharmacotherapy of Ageing and Neurodegenerative Diseases”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-030-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 04 -05 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลเครือข่ายสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มไปสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้ประชากรในประเทศไทยเข้าสู่ภาวะ Aged Society ในไม่ช้า ซึ่งผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มที่จะมีโรคเรื้อรังมากกว่าหนึ่งชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคของระบบประสาทและสมองซึ่งเกิดจากการเสื่อมของระบบประสาท โดยการค่อยๆ เสื่อมลงของโครงสร้าง และ/หรือ การทำงานของเซลล์ประสาท ซึ่งรวมไปถึงการตายของเซลล์ประสาทด้วย มี หลายโรคที่เป็นผลมาจากกระบวนการเสื่อมเหล่านี้ เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และโรคฮันติงตัน โรคเหล่านี้ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและเกิดภาวะพึ่งพิงสูงขึ้น ซึ่งการใช้ยาโดยเฉพาะในผู้สูงอายุมีข้อจำกัดและซับซ้อนกว่าคนที่มีอายุน้อย นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหลายโรคและต้องใช้ยาหลายๆตัวในการรักษา นำไปสู่การเกิดความเสี่ยงด้านยา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ปัญหาจากการใช้ยาหลายตัวร่วมกัน ปัญหาในการรับประทานยา การลืมทานยา เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยา จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามต้องการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของเภสัชกร คือ จะต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าจะได้รับยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational use of drug) เภสัชกรต้องตรวจสอบดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่รับผิดชอบอยู่เพื่อค้นหาปัญหาการรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้น (Actual drug therapy problems) และค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการรักษาด้วยยา (Potential drug therapy problem) เมื่อค้นพบปัญหาการรักษาด้วยยา เภสัชกรจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังกล่าว
เภสัชกรโรงพยาบาลในปัจจุบัน จึงต้องให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและในเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนาความรู้และทักษะในให้การบริบาลเภสัชกรรมจึงมีความสำคัญจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคระบบประสาทและสมองในผู้ป่วยสูงอายุ รวมทั้งมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทางสุขภาพในระยะยาวและรองรับสังคมผู้สูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุแก่เภสัชกรโรงพยาบาล
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ
Neurodegenerative Diseases, Alzheimer’s Disease, Parkinson's disease