การประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 19 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 19 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-045-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 15 -17 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานและสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ จากกิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อีกทั้งการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ท่าทางในการทำงาน และจิตวิทยาสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น งานตรวจรักษาผู้ป่วย งานรักษาพยาบาล งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร งานโภชนาการ
งานซักฟอก งานซ่อมบำรุง งานกำจัดขยะและของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งสิ่งคุกคามต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรใน ด้านการเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งการสูญเสียทางอ้อมในด้านอื่นๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ และงานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 18 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนและสร้างแนวปฏิบัติในด้าน หลักการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอนที่ 1-5 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานพยาบาลด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานและสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 200 คน
ซึ่งเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนและสร้างแนวปฏิบัติในด้าน หลักการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอนที่ 1-5 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิธีสมัครการประชุม
Online