การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน”
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-004-10-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
วันที่จัดการประชุม 29 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร ประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนมีปรัชญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของเภสัชกรชุมชนโดยมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาชนในชุมชนร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)และทำหน้าที่เป็นมันสมองให้กับสมาคมฯ ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในระบบสาธารณสุข เพื่อให้ร้านยาเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน” นับเป็นการส่งเสริมความรู้แก้เภสัชกรชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรค แนวทางการรักษา บทบาทของเภสัชกรชุมชน การให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
คำสำคัญ
การรักษาอาการเวียนศีรษะ , บ้านหมุน , ท้องผูกเรื้อรัง
วิธีสมัครการประชุม
สมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/vsj3kVevuzK8UxQD9