การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-044-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 21 -22 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการทางเภสัชกรรมที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน ทั้งผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบต่อม ไร้ท่อ เป็นต้น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยตั้งครรภ์ และผู้พิการทางกายและจิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาบนพื้นฐานของข้อมูล ที่ทันสมัย เภสัชกรมีหน้าที่ในการสืบค้น และวางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมทุกด้าน รวมทั้งข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ อาการไม่พึงประสงค์ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามสั่งได้โดยง่าย และราคายาพอสมควรตามเศรษฐานะของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนในการให้ข้อมูลและการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและแก่บุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ โดยมีลักษณะการผสมผสานกิจกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรมต่างๆ เช่น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือโอสถกรรมานุบาล (pharmacovigilance) โอสถกรรมศาสตร์ หรือเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) การประเมินการใช้ยา (drug use evaluation) เภสัชสนเทศ (drug information) โภชนศาสตร์คลินิก (clinical nutrition) การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือดและเภสัชจลนศาสตร์ (therapeutic drug monitoring and pharmacokinetics ) การให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย (patient counseling) การวิเคราะห์ ใบสั่งยา (prescription analysis) ตลอดจนงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care research)
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Professional Practice Seminar 2567 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชบำบัดแก่เภสัชกรที่ทำหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยและร่วมทีมการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้และความชำนาญในสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะในด้านเภสัชบำบัด
2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่น, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี, และ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนครราชสีมา, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลน้ำพอง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลมัญจาคีรี, โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลหนองเรือ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
คำสำคัญ
พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์, เภสัชกรรมคลินิก
วิธีสมัครการประชุม
Online