การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-031-09-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 26 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ เป็นภารกิจการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการโฆษณาสินค้าและบริการที่มีการเข้าถึงประชาชนได้อย่างง่ายและแพร่หลาย ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องเฝ้าระวัง และให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เนื่องจากการดำเนินงานต้องมีการบูรณาการกับหลายภาคส่วน และการพัฒนางานก็ต้องอาศัยทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน เพื่อเป้าหมายประชาชนได้รับความปลอดภัยด้านยา
เพื่อให้การดำเนินงานสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ในงานสัปดาห์เภสัชจังหวัดศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
คำสำคัญ