การประชุมวิชาการ
การเขียนโครงร่างการวิจัยในมนุษย์
ชื่อการประชุม การเขียนโครงร่างการวิจัยในมนุษย์
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-2-000-006-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมจุมภฏ 1, 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
วันที่จัดการประชุม 03 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการวิจัยในมนุษย์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาและบริการที่ดีขึ้น ทั้งนี้การวิจัยในมนุษย์เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งพึงจะต้องได้รับการปกป้องให้มีความปลอดภัย คุ้มครองสิทธิ์ และผลการวิจัยควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ การวิจัยจึงพึงต้องมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม พึงมีคำถามและรูปแบบวิธีวิจัยที่สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ ที่สามารถก่อให้เกิดองค์ความรู้และผลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์มีคุณค่าทั้งต่อบุคคลและหรือส่วนรวม ในปัจจุบันมีการกำหนดแนวทางมาตรฐานการวิจัยทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับ ดังนั้นการทำวิจัยจึงจำเป็นจะต้องมีการเขียนโครงร่างการวิจัยซึ่งมีคำถามการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และรายละเอียดอื่นๆ ที่ครอบคลุมครบถ้วน และจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการเขียนโครงร่างการวิจัยในมนุษย์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัย
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยในมนุษย์
คำสำคัญ
การวิจัยในมนุษย์,