การประชุมวิชาการ
การอบรม Introductory Course Regulatory Affairs ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม การอบรม Introductory Course Regulatory Affairs ประจำปี 2566
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-006-10-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแมนดาริน - สามย่าน
วันที่จัดการประชุม 18 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกของสมาคม ฯ ที่ทำงานด้าน Regulatory Affairs ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ และอัตลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการและเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
1. มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ และอัตลักษณ์ของเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
2. ความก้าวหน้าในสายงานเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
เภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ จรรณยาบรรณ สมรรถนะวิชาชีพ
วิธีสมัครการประชุม
to be added - (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)