การประชุมวิชาการ
Fighting the Obesity Pandemic: Return of the Hero
ชื่อการประชุม Fighting the Obesity Pandemic: Return of the Hero
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-025-11-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 11 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความอ้วน ถือเป็นโรคเรื้อรังที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการที่เป็นแล้วกลับเป็นซ้ำได้อีก และเป็นเหตุนำของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่นๆ อีกมาก องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ว่าในปี ค.ศ. 2030 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า จะมีคนอ้วนทั่วโลกมากถึง 1 พันล้านคน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของการมีน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเกิดได้โดยตรงจากค่ารักษาพยาบาล จากผลโดยอ้อมของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและการความสามารถในการทำงานลดลง

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยกลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรพยาธิวิทยาของคนที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 42.2 ของคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยที่ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่พันธุกรรม ร่างกาย จิตใจ การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บริบทของสังคม และธุรกิจการค้า

การจัดการปัญหาโรคอ้วนจำเป็นต้องทำให้เกิดความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับนโยบาย การป้องกันและการรักษา โดยที่อาศัยการบูรณาการของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย และ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการออนไลน์ สำหรับแพทย์และบุคคลการทางการแพทย์ที่มีบทบาทในการบริบาลโรคอ้วนและกลุ่มโรค NCDs ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการป้องกันและรักษาโรคอ้วน ตลอดจนความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในภาพกว้าง เพื่อการบูรณาการการจัดการปัญหาโรคอ้วนและ NCDs ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1.ทราบปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วน (Obesogenic environment) และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
2.มีความรู้ในการป้องกันโรคอ้วนและ NCDs แบบบูรณาการ
3.สามารถให้ความรู้ผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและควบคุมน้ำหนักและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและกลุ่มโรค NCDs ได้
4.ทราบแนวทางการรักษาโรคอ้วน ด้วยยา การผ่าตัด และพฤติกรรมบำบัด ที่เหมาะสมและจำเพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
โรคอ้วน ปัญหาการนอนไม่หลับ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออนไลน์ ได้ที่ www.pharcpa.com