การประชุมวิชาการ
Expressway in Managing Complicated Skin and Soft Tissue Infections (cSSTIs) for Hospitalized Patient
ชื่อการประชุม Expressway in Managing Complicated Skin and Soft Tissue Infections (cSSTIs) for Hospitalized Patient
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-017-09-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 20 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อมีความรุนแรงของโรคหลายระดับ แต่หากเป้นการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลอาจจะมีแนวโน้มเป็นการติดเชื้อที่มีรุนแรงมากกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพบุคคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องทราบหลักการรักษาให้ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรค Skin and Soft Tissue Infections
คำสำคัญ
Skin and Soft Tissue Infections
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์