การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 14 เรื่อง “Oncology pharmacy toward patient safety”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 14 เรื่อง “Oncology pharmacy toward patient safety”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-042-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky Hotel (Rainbow Hall ชั้น 17) กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 08 -10 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จำนวน 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีวิธีรักษาโดยทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยาเคมีบำบัดและมีวิธีการรักษา เฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือมีข้อบ่งชี้ในการรักษา เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นต้น ยาเคมีบำบัด จัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือ High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดังนั้น การใช้ยาเคมีบำบัด ในรูปแบบ รับประทานจำเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของ เภสัชกร ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแต่การเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ แต่ยังเป็นการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวตลอดจนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 14 ในหัวข้อเรื่อง “Oncology pharmacy toward patient safety” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ให้มีความ พร้อมที่จะดำเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการ ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย มะเร็ง ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพ ของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐาน เชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด
2) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
คำสำคัญ
Clinical Oncology Pharmacy Symposium, COPS
วิธีสมัครการประชุม
Online