การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) annual meeting” ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) annual meeting” ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ (Pullman Bangkok Hotel G) สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 17 -19 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการก่อตั้งกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) group ที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (Thailand) ได้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว อีกทั้งยังได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติประจำปี สำหรับกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2566 ณ M academy กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากเภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 70 ราย ได้รับการประเมินความพึงพอใจของการจัดการประชุมในระดับดีมากและได้รับข้อเสนอแนะให้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนตามเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มเภสัชกรดูแผู้ลป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) ในการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการปฎิบัติงาน และสร้างพื้นที่สำหรับพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน มุ่งหวังให้เกิดเป็นมาตรฐานในการปฎิบัติงานที่ดีตามหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือระดับเดียวกันครอบคลุมเครือข่ายทั้งประเทศ และเพื่อยกระดับบทบาทวิชาชีพเภสัชกรโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้เป็นที่ยอมรับในสหสาขาวิชาชีพและระดับชาติต่อไป
จากความสำคัญดังกล่าวกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) group จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี “Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) annual meeting” ครั้งที่ 2 โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ (Pullman Bangkok Hotel G) สีลม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดก้อนอย่างครอบคลุมสำหรับเภสัชกรที่กำลังเริ่มเข้าสู่การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำ สนับสนุนให้เมีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดก้อน (solid cancer) ได้ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย
2) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมทางด้านโรคมะเร็ง
3) เพื่อสร้างเครือข่ายของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คำสำคัญ
กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย), Thai Medical Oncology Pharmacists, TMOP
วิธีสมัครการประชุม
Online