การประชุมวิชาการ
(Online)Clinical practice guideline for Pharmacy
ชื่อการประชุม (Online)Clinical practice guideline for Pharmacy
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-033-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 01 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการภูมิแพ้ และอาการปวดถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในร้านขายยา และมักเป็นปัญหาที่เรื้อรัง ซึ่งอาจเกิดจากการรักษาไม่ต่อเนื่อง หรือยังมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าวอยู่ ส่งผลให้รบกวนคุณภาพชีวิตและการดำเนินกชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ป่วยต้องมาปรึกษาที่ร้านขายยยาอยู่เป็นประจำ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการภูมิแพ้ หรือกลุ่มอาการปวดและอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อและข้อ แนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม แล้วความสามารถในการให้คำแนะนำการดูแลรักษาและแนวทางในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพซ้ำในอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบัติการณ์การและปัจจัยกระตุ้นของอาการภูมิแพ้ และแนวทางการรักษาภูมิแพ้
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอาการปวดที่เกิดจากการเล่นกีฬา แนวทางการรักษาและป้องกันการเกิดในอนาคต
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอาการแสดงของโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด (AS) และแนวทางการรักษาโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด (AS)
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับรักษาโรคที่พบบ่อยในร้านขายยา สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคต
คำสำคัญ