การประชุมวิชาการ
เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อการประชุม เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-007-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Novotel Bangkok platinum (onsite และ online)
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา เภสัชกรทั่วไป รวม onsite และ online ทั้งสิ้น ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของโภชนเภสัชภัณฑ์และมีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ เภสัชกรจึงควรมีการอัพเดทความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ของ Complementary medicines ต่อการจัดการสุขภาพ ในโรคต่างๆ ที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสุขภาพ เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา โรคทางเมตาบอลิกต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ กรดไขมันโอเมก้า 3 (น้ำมันปลา) กับสุขภาพระบบต่างๆ เช่น หัวใจและหลอดเลือด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
ยา (Drug) โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) โภชนาการ (Nutrition) น้ำมันปลา