การประชุมวิชาการ
Non-communicable diseases: Effective medication management and adherence
ชื่อการประชุม Non-communicable diseases: Effective medication management and adherence
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-032-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 14 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Non-communicable diseases (NCDs) continue to rise and represent a major global health challenge. This digital event addresses the importance of proper medication management and adherence in the successful management of long-term NCDs. It will discuss medication management practices and adherence, factors influencing non-adherence in patients with lifestyle-related NCDs, and interventions to promote adherence in low- and middle-income countries (LMICs). Pharmacists play a critical role in optimising medication treatments, educating patients and implementing interventions to improve adherence, thereby contributing to better health outcomes for NCD patients worldwide.
วัตถุประสงค์
1.The importance of effective medication management practices for non-communicable diseases (NCDs) and their impact on patient outcomes.
2.The factors associated with non-adherence among patients with lifestyle-related NCDs and gain insight into the barriers to adherence.
3.Evidence-based interventions to promote adherence, specifically tailored for patients in low- and middle-income countries (LMICs).
4.The critical role of pharmacists in optimising medication regimens, educating patients and implementing adherence interventions in the context of NCD management.

คำสำคัญ