การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติประจาปี 2566 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2023 เรื่อง “Taking the lead on Innovation and the Future of Medicine”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติประจาปี 2566 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2023 เรื่อง “Taking the lead on Innovation and the Future of Medicine”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-039-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค
วันที่จัดการประชุม 20 -22 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 และในปี พ.ศ. 2566 นี้ จะครบรอบ 54 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจหลักทุกด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันออกไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ ทำการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยและสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นที่ปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ให้บริการทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาคนี้
ตลอดระยะเวลา 54 ปี คณะฯ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์และ
พันธกิจหลักของคณะฯ ทุกด้าน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และสามารถป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ อีกทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทางการแพทย์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การเรียนการสอน และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งมีผลต่อเวชปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและทันสมัย ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องติดตามความรู้ต่าง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ แล้ว คณะฯ ยังมีหน้าที่สำคัญในการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ในแง่การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จึงได้จัดการประชุมวิชาการ Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2023 เรื่อง “Taking the lead on Innovation and the Future of Medicine” Pre-congress วันที่ 19 กันยายน 2566 และ Main Conference วันที่ 20-22 กันยายน 2566 สำหรับศิษย์เก่ารามาธิบดีทุกสาขาวิชา และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะฯ มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานทางวิชาการให้แก่แพทย์ที่สนใจ ศิษย์เก่า และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชา
2 เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และชื่อเสียงของคณะฯ และยกระดับการประชุมระดับ World Class ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ
3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการและทางการแพทย์
4 เพื่อให้ศิษย์เก่ารามาธิบดีทุกสาขาวิชา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัยระหว่างครูกับศิษย์ เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คณะฯ ครู และศิษย์เก่า
5 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความโดดเด่น และความเป็นเอกภาพทางวิชาการและการรักษาพยาบาลของคณะฯ เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธา การยอมรับ ประโยชน์ และชื่อเสียงแก่คณะฯ
6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนโอกาสพบกับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
7 เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองและหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ https://riac.onvirtual-meeting.com/home.php ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวรจนา บุญเลิศกุล, นางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว, นางสาวกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล และนางสาวปิยะดา ลิมปนุทัย งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-201-2193, 02-201-2606, 02-201-1542 โทรสาร 02-201-2607