การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 49 “Shaping knowledge, improving practice”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 49 “Shaping knowledge, improving practice”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-038-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
วันที่จัดการประชุม 20 -23 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโรคที่เป็นปัญหาอยู่เดิม เช่น เชื้อแบคทีเรียดื้อยา, ไข้เลือดออก, เอดส์, วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 และฝีดาษวานร การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื้อดังกล่าว ที่ยังดำรงอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย และมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ด้านโรคติดเชื้อไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคติดเชื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดอัตราการตาย การพิการจากสาเหตุโรคติดเชื้อลง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่รวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้ - ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2566 : สมาชิกสมาคมฯ = 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป = 5,500 บาท - หลังวันที่ 20 กันยายน 2566 : สมาชิกสมาคมฯ = 6,000 บาท / บุคคลทั่วไป = 6,500 บาท การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (ประชุมวิชาการประจำปี) สาขา สภากาชาดไทย เลขที่ 045-596209-3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โทร.0-2716-6874 Email : idatmeeting@gmail.com