การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 โรงพยายาลอุตรดิตถ์ " หัวข้อ Health Care for all ages"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี 2566 โรงพยายาลอุตรดิตถ์ " หัวข้อ Health Care for all ages"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-032-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมมเหสักข์ อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 22 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตใจ และทางสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรค การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทำให้บุคคลมีการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง ตึงเครียด หรือแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ไม่มีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย ปัญหาชีวิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และชุมชน จากการสำรวจสภาวะสุขภาพคนไทย ทั่วประเทศ โดยการตรวจร่างกาย ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2551-2552 พบว่า ความชุกของปัจจัยเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ภาวะอ้วน และภาวะไขมันในเลือด
ดังนั้นการดุแลสุขภาพตนเองในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละวัยสภาพร่างกายต้องการได้รับการดูแลที่ไม่เหมือนกัน ในวัยเด็กหรือวัยรุ่น ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อไปสร้างเสริมร่างกายให้เกิดความเจริญเติบโต ในวัยทำงหรือวัยกลางคนก็ต้องการซ่อมเสริมเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งและป้องกันการเกิดโรค เพื่อสามารถทำงานหนักได้อย่างสมดุล และในวัยสูงอายุก็ต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพราะอยู่ในวัยที่ร่างกายการใช้งานมากและมีความเสื่อมโทรม
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพบุลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาผู้ป้วยอย่างมีประสิทธิภาพ จึุงได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสาธารณรสุข และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
Health Care for all ages
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร. 0 5540 9999 ต่อ 3101, 1124 โทรสาร 0 5583 0783