การประชุมวิชาการ
Management of Chronic Diseases with Lifestyle Medicine
ชื่อการประชุม Management of Chronic Diseases with Lifestyle Medicine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-028-09-2566
สถานที่จัดการประชุม Online meeting
วันที่จัดการประชุม 30 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรการแพทย์อื่นที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมอาการ และชะลอการดำเนินไปของโรค ในขณะเดียวกันการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (lifestyle medicine) มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ป่วย ซึ่งศาสตร์เวชศาสตร์วิถีชีวิตจัดเป็นการบริการสุขภาพแนวใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อเสริมให้การรักษาโรคเรื้อรังด้วยยาแผนปัจจุบันของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรและบุคลากรการแพทย์อื่น ๆ ที่สนใจในการให้บริการสุขภาพแนวใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการเวชศาสตร์วิถีชีวิต (lifestyle medicine) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. นำความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง lifestyle medicine ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้
3. ทราบแนวโน้มโภชนเภสัช (nutraceuticals) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
คำสำคัญ
โรคเรื้อรัง, เวชศาสตร์วิถีชีวิต, lifestyle medicine, nutraceutical