การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง เครียด เศร้า เวียนศีรษะ จัดการอย่างไรในร้านยา โดยร้านยาโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง เครียด เศร้า เวียนศีรษะ จัดการอย่างไรในร้านยา โดยร้านยาโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-013-10-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 28 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบประสาทและจิตเวชเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพกับผู้ป่วย เช่น โรคซึมเศร้า โรคเวียนศีรษะ ซึ่งภาวะเหล่านี้พบได้บ่อยทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา เภสัชกรในฐานะด่านแรกที่สำคัญในการพบผู้ป่วย จึงควรมีทักษะในการซักประวัติและประเมินสภาวะของผู้ป่วยได้ เพื่อพิจารณาถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตัวที่สถานพยาบาลหรือให้การดูแลในร้านยา
ร้านยาโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “เครียด เศร้า เวียนศีรษะ จัดการอย่างไรในร้านยา” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ และโรคซึมเศร้าในบริบทของเภสัชกรชุมชน โดยเน้นการรักษาโดยใช้ยาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อพิจารณาการส่งต่อไปสถานพยาบาล
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในการรักษาอาการเวียนศีรษะ และโรคซึมเศร้า
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ