การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการกลางปี 2566
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการกลางปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-023-10-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 19 -20 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทย์ศัลยศาสตร์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนากร และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากในวงการแพทย์ สามารถทำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาทิเช่น ไตวายเรื้อรัง ตับแข็ง และหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ได้มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิชาความรู้ทางการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการรักษา,การใช้ยาและเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ที่นำมาใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จึงมีความจำเป็นที่แพทย์ที่เกี่ยวข้องในวงการปลูกถ่ายอวัยวะ จะต้องติดตามความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้ให้ทัน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะ ด้านการรักษา แก่สมาชิก
2.เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะแก่สมาชิก
3.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตายให้มากขึ้น
4.เพื่อเพิ่มคุณภาพอวัยวะที่นำมาใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
คำสำคัญ
The Epilogue for High Volume Transplantation in Thailand