การประชุมวิชาการ
Advances in Infectious Disease Science in the Post COVID-19 ERA
ชื่อการประชุม Advances in Infectious Disease Science in the Post COVID-19 ERA
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-022-09-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
วันที่จัดการประชุม 23 -24 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อ (infectious diseases) หมายถึง โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค การที่จะทำให้เกิดโรคมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ชนิดและปริมาณของเชื้อโรค ภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วย ปัจจัยทางพันธุกรรม เป็นต้น บางครั้งเชื้อโรคก็ไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ เช่น ภาวะที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะสามารถกำจัดเชื้อได้ แต่เมื่อร่างกายอ่อนแอลง เชื้อโรคก็จะก่อเหตุทันที เชื้อโรคอาจเรียกได้หลายอย่างเช่น เชื้อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เชื้อจุลชีพ จุลชีพ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อโรค เรียกว่าจุลชีววิทยา ซึ่งแบ่งออกเป็นแขนงย่อยๆ อีกมากมายหลายแขนง เชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถก่อให้เกิดโรค ขณะที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แต่เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้อเหล่านั้นกลับกลายเป็นเชื้อก่อโรคได้ทันที กระบวนการติดเชื้อเป็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นกับว่าร่างกายสามารถตอบโต้หรือจัดการกับเชื้อโรคได้หรือไม่ เชื้อโรคที่เรียกว่าจุลชีพประจำถิ่น อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์โดยไม่ทำให้เกิดโรค เช่น ในลำไส้ นอกจากจะช่วยผลิตสารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแล้ว ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพที่ทำให้เกิดโรคได้ด้วย
วัตถุประสงค์
1.ทราบปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อ (infectious diseases) และแนวทางการตัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
2.มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อแบบบูรณการ
3.สามารถให้ความรู้ผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อได้
4.ทราบแนวทางในการรักษาโรคติดเชื้อ ด้วยา การผ่าตัด และพฤติกรรมบำบัด ที่เหมาะสมและจำเพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
Advances in Infectious Disease Science in the Post COVID-19 ERA
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอังคณา 0929519561