การประชุมวิชาการ
Digital solutions for the pharmaceutical industry
ชื่อการประชุม Digital solutions for the pharmaceutical industry
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-017-10-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 10 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย R&D, QA, Engineer, Production, IT
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการผลิตยาและธุรกิจ Life Sciences กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขความท้าทายต่างๆในอุตสาหกรรม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม สามารถลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งผู้อยู่ในอุตสหากรรมควรได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้งาน
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้ทิศทางของอุตสาหกรรมยาและความท้าทายที่มี
• เพื่อเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีสามารถขับเคลื่อนทิศทางการผลิตในอนาคตได้อย่างไร
• เพื่อเรียนรู้การใช้งาน digital solution ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าเภสัชกรรม
• เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างการใช้งานของ digital solution ตลอดทั้ง entire process จากห้องทดลองตัวอย่าง 'Living Lab' ของเรา
คำสำคัญ
digitalization
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/