การประชุมวิชาการ
ประเด็นการเรียนรู้ : " Dercos Academy: New Discovery on Hair and Scalp Health "
ชื่อการประชุม ประเด็นการเรียนรู้ : " Dercos Academy: New Discovery on Hair and Scalp Health "
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-038-09-2566
สถานที่จัดการประชุม การบรรยายวิชาการผ่านระบบอนไลน์ (Webinar)
วันที่จัดการประชุม 12 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ปัญหาผิวหนังศีรษะ อย่างเช่น รังแค หรือ Seborrheic dermatitis รวมไปถึง Androgenetic alopecia เป็นปัญหาที่มีผู้ป่วยเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากเภสัชกรในร้านยาเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคดังกล่าวมีระดับความรุนแรงหลายระดับ ทำให้เภสัชกรร้านยามีบทบาทสำคัญต่อการแนะนำการดูแลสุขภาพของหนังศีรษะและเส้นผม รวมไปถึงการแนะนำการใช้ยา และ เวชสำอาง ให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของโรคและอาการ หรือหากอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น เภสัชกรร้านยาก็มีบทบาทสำคัญในการแนะนำผู้ป่วยให้ไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ผิวหนัง หรือแนะนำการใช้ยาเพื่อเสริมการรักษาของแพทย์ (adjunctive therapy) การให้ความรู้เรื่องโรค แนวทางการวินิจฉัย รวมไปถึงการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมทั้ง monotherapy และ adjunctive therapy จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเภสัชกรร้านยา
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้กับเภสัชกรร้านยาในเรื่องดังต่อไปนี้
1.ปัญหา Dandruff และ Seborrheic dermatitis ในด้านกลไกการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา การเลือกใช้ยา และ เวชสำอางเพื่อเสริมการรักษาทางการแพทย์
2.ปัญหา Androgenetic alopecia ในด้านกลไกการเกิดโรค การเลือกใช้ยา และเครื่องสำอาง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สแกน QR code หรือคลิ๊ก https://forms.gle/E2AZS9xA1uHQuhSk9