การประชุมวิชาการ
สัปดาห์เภสัชกรรมเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 "We care for everyone"
ชื่อการประชุม สัปดาห์เภสัชกรรมเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 "We care for everyone"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-033-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครปฐม
วันที่จัดการประชุม 14 -15 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเภสัชกรประจำร้านยา ในเขตสุขภาพที่ 5 รวมจำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บทบาทของเภสัชกรในกระบวนการดูแลสุขภาพของประชาชนมีหลากหลาย เช่น เภสัชกรปรุงยา เภสัชกรโรงงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย เภสัชกรการตลาด เภสัชกรโรงพยาบาล เป็นต้น เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรประจำร้านยา มีบทบาทสำคัญในการการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการใช้ยา สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรักษาโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการรักษา เป็นการทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา และเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อจัดการปัญหาให้ผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโดยตรงและต่อสังคม นอกจากนี้เภสัชกรจะต้องมีการประสานความร่วมมือบุคลากรในโรงพยาบาลรวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมในทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงการใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผลและได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา
3. เพื่อส่งเสริมสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลัก การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use; RDU)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ทาง google form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0VS2WHIFcFUx5n7mgz_AGFBHcZpfzXMGRWAfupsHwsYLvGg/viewform