การประชุมวิชาการ
(Online)“UPDATE TOPICAL SKIN DISEASE AND TREATMENT IN COMMUNITY PHARMACY”
ชื่อการประชุม (Online)“UPDATE TOPICAL SKIN DISEASE AND TREATMENT IN COMMUNITY PHARMACY”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-031-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาของโรคผิวหนังเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็น อาการผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ หรือปัญหาสิวและฝ้า และมีผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาอาการผิวหนังที่หลากหลายในร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนัง และแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม สามารถให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโรคผิวหนัง และแนะแนวทางในการป้องกันการเกิดปัญหาทางโรคผิวหนังในอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบัติการณ์ ปัจจัยการเกิด และแนวทางการรักษา โรคผิวหนัง ได้แก่ อาการผื่นแพ้ และผิวหนังอักเสบ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอุบัติการณ์การ ปัจจัยการเกิด และแนวทางการรักษา สิวและฝ้า
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับรักษาโรคผิวหนัง สิวและฝ้า และหลักการเลือกใช้ยาทาเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโรคผิวหนัง
คำสำคัญ
โรคผิวหนัง,ปัจจัยกระตุ้น,ปสิว และฝ้า,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th