การประชุมวิชาการ
The challenge of weight management in patients with obesity
ชื่อการประชุม The challenge of weight management in patients with obesity
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-016-08-2566
สถานที่จัดการประชุม MS Team
วันที่จัดการประชุม 30 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคอ้วนจัดเป็นโรคเรื้อรังที่จะก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น การจัดการในเรื่องของน้ำหนักของแต่ละบุคคลจึงมีความสำคัญเพื่อป้องกันไม่ไห้เกิดโรค
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ทราบข้อมูลวิธีการจัดการความอ้วนของผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
Obesity
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์