การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาการใช้ยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาการใช้ยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-005-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล(ออนไลน์)
วันที่จัดการประชุม 13 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป ประชาชนเป้าหมายในเขตสุขภาพ 1
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืน โดยในยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปีด้าน Service excellence กำหนดให้การแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา และการใช้ยาสมเหตุผลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา นอกจากนี้นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ. 2563 - 2565 กำหนดให้ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครอบคลุมการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 ได้ดำเนินการตามแนวทางมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบประเด็นอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตัวชี้วัดที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น ความเข้าใจแนวทางดำเนินการในหน่วยบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ทั้งด้านการใช้ยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะการใช้ยาของประชาชนที่ยังมีช่องว่างให้เกิดการพัฒนา จากยุทธศาสตร์และปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use: RDU) การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล(Rational Lab Use: RLU) และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ( Antimicrobial Resistance : AMR )เขตสุขภาพที่ 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการใช้ยา การตรวจทงห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อให้เกิดการจัดการกับปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย ในเขตสุขภาพที่ 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ในการให้บริการที่ผ่านมาและรวบรวมประเด็นความรู้ตามบริบทพื้นที่ ไปขยายผลเชิงนโยบาย
2. พัฒนาสื่อสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ที่สอดคล้องกับผลการสำรวจระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการใช้ยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1
คำสำคัญ
จังหวัดส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล, การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล, การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน, การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน google form