การประชุมวิชาการ
อบรม Computer validation
ชื่อการประชุม อบรม Computer validation
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-003-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่จัดการประชุม 27 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เเละผู้สนใจ ประมาณ 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์และติดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized systems validation) ซึ่งกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องนี้เป็นข้อกำหนดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้ผลิตยาในประเทศไทยรวมถึงบุคลากรของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แนวทางการปฏิบัติ และทักษะการทำ Basic Computerized System Validation and Good Practices Related to Computerized Systems ในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานแก่อาจารย์เภสัชกร
คำสำคัญ
Computerized systems validation