การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเครือข่ายคลิกนิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " Up To date in Pulmonary Medicine 2023 "
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายคลิกนิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " Up To date in Pulmonary Medicine 2023 "
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-031-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้นที่ 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธขินราช พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 21 -22 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ นักโภชนากร และนักววิชาการธารณสุข 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายพัฒนาระบบลริการสุขภาพ (Service Plan) ทุกระดับ โดยกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ" (Seamless Health Service Network) ในปี 2566 มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับระบบริการในระดับปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคปอดกั้นเรื้อรังคุณภาพเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบงานสาธารณสุขในระบงานสาธารณสุข โดยเน้นบริการสุขไภาพเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความต่อเนื่องและมีแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในทิศทางเดียวกัน นับว่ามีความสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสมำ่เสมอ ทุกปี
ในการนี้คณะกรรมการโรดปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกจึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้น
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดกั้นเรื้อรัง
2. ทบทวนพัฒนาระบบบริการทั้งในโรงพยาบาลตติยภูมิ ทุตยภูมิ และปฐมภูมิให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลการศึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำสำคัญ
โรคปอดอุดกั้นระบบบริการสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4