การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-036-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom
วันที่จัดการประชุม 11 -15 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 29.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย นำมาซึ่งภาวะเจ็บป่วยและทุพพลภาพ เป็นผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจของทั้งตัวผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว อีกทั้งส่งผลกระทบขยายวงกว้างถึงระดับสังคมและประเทศชาติ
การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมทั้งแพทย์หลายสาขา พยาบาล นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักสุขศึกษา นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และอื่น ๆ โดยมีหลักการที่ยึดผู้เป็นเบาหวานเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นบุคลากรที่ดูแลผู้เป็นเบาหวานจึงต้องมีความรู้ที่ครบถ้วน ทั้งในทางด้านพยาธิสภาพของโรค ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลรักษา รวมทั้งมีความสามารถที่จะให้ความรู้และสนับสนุนให้ผู้เป็นเบาหวานเป็น “ผู้จัดการตนเอง” ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในทีมสุขภาพควรมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจึงได้จัดให้มีการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES มุ่งเน้นให้แพทย์และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้เรียนรู้เรื่องเบาหวานอย่าง ครบถ้วน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติในการดูแลเบาหวาน โรคแทรกซ้อน และการให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวาน (Diabetes Self-Management and Support, DSMES)
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หวังว่าการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถให้บริการแก่ผู้เป็นเบาหวานได้ตามมาตรฐาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากของครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลรักษา
2. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ ของการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
3. ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ทั้งทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูง
4. ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
5. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่า ลงทะเบียน 6,000 บาท (สมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ได้รับส่วนลด 500 บาท) หมายเหตุ: • อบรมครั้งที่ 1 หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 • อบรมครั้งที่ 2 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 096-228-242-1 (เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งสำเนาการชำระเงิน มาที่ E-MAIL : thaide1998@yahoo.co.th) ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาววรรณกมล พลชาติ โทรศัพท์ 0-2348-7071, 089-898-6667