การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่องการสร้างระบบการเชื่อมต่อส่งต่อระหว่างร้านยา กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ( ร้านยาเครือข่ายกรุงเทพมหานคร )
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่องการสร้างระบบการเชื่อมต่อส่งต่อระหว่างร้านยา กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ( ร้านยาเครือข่ายกรุงเทพมหานคร )
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-003-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านระบบ Zoom
วันที่จัดการประชุม 23 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ร้านยาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบเครือข่ายปฐมภูมิใน กทม. โดยให้ร้านยาเป็นเส้นเลือดฝอยของ กทม ในการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเข้ามาแออัดที่หน่วยบริการและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย ( e Refering) จากร้านยาไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร กับอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 25ุ67 เช่น การแจกวัสดุการแพทย์ บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลิกสูบบุหรี่ ( ภายใต้การขับเคลื่อนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / สสส. ) และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเชื่อมโยงบูรณาการไปพร้อมๆกับบริการอื่นๆในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ทางสภาเภสัชกรรมได้มีการประชุมหารือร่วมกับทางผู้บริหารของ กทม.ในความร่วมมือดังกล่าวแล้วระดับหนึ่ง และ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ( ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) คือกลุ่มเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ที่ให้บริการเลิกบุหรี่ในร้านยา ตลอดจนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่วงชาติที่ได้มีโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อย โครงการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมมือกันในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นต้นแบบของพื้นที่สุขภาพของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรร้านยาในกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการปฐมภูมิที่ร้านยามีส่วนสำคัญในการดำเนินงาน ตั้งแต่ บริการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเป็นโรค การใช้ยาและการดูแลจัดการปัญหาการใช้ยาในคนที่เป็นโรคแล้ว การจ่ายยาเพื่อช่วยลดความแออัดในหน่วยบริการ ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดไปโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บริการ Telepharmacy
2. เพื่อให้เภสัชกรร้านยา สามารถให้บริการเลิกบุหรี่กับประชาชนที่มาที่ร้านและบูรณาการไปกับการให้บริการผู้ป่วยในบริการอื่นๆ โดยมีการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยบริการ ( ศูนย์บริการสาธารณสุข )ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ
ร้านยาเครือข่ายกรุงเทพมหานคร ,บริการสร้างเสริมสุขภาพ, บริการเลิกบุหรี่ ,บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา , e Refering,
วิธีสมัครการประชุม
สมัครได้ที่ ลิงค์ Google form ที่กำหนด และทางผู้จัดจะส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมให้ทางอีเมล์ที่สมัครไว้ในวันประชุม