การประชุมวิชาการ
EP:2 We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
ชื่อการประชุม EP:2 We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-024-09-2566
สถานที่จัดการประชุม Zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 27 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากในช่วงดือนกันยายนของทุกปี เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเภสัชกรชุมชน ถือเป็นบุคคลากรด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงบริการที่สะดวก ใกล้บ้าน กิจกรรมรณรงค์ที่ภาคีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจะร่วมจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2566 ภายใต้คำขวัญ “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน” นั้น

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน เภสัชกรชุมชนสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านยา และสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน สมาคมเภสัชกรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการให้กับเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน” ในกลุ่มโรคที่พบบ่อยในร้านยา และเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุ เบาหวาน ความดัน โรคไมเกรน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง ทั้งนี้เภสัชกรที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยตรง จึงต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ การให้คำปรึกษา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ที่ถูกต้องแก่ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ในการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ ดูแล ให้คำแนะนำสุขภาพของประชาชนได้ตามหลักวิชาการ
2.เพื่อส่งเสริมบทบาทเภสักชกรชุมนในงานบริบาลทางเภสัชกรรม ให้เกิดภาพลักษณ์และบทบาทที่ชัดเจนของเภสัชกรต่อประชาชน
3.เพื่อสร้างความตระหนักในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านยาของเภสัชกรต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยอย่งถูกต้องตามหลักวิชาการ
คำสำคัญ
CAD Heart failure CVA/Headache/Migaine CKD/other Renal Diseases
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออนไลน์คลิ๊กที่นี่ www.pharcpa.com