การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ ADCoPT Annual Meeting 2023
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ ADCoPT Annual Meeting 2023
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-012-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท 11
วันที่จัดการประชุม 20 -22 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction: ADR) ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย ทั้งในระดับไม่รุนแรง และรุนแรงจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ระบบจัดการความเสี่ยงต่อการเกิด ADR ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น ตั้งแต่การวินิจฉัย การประเมิน การวางแผนให้การรักษาอาการ การเลือกใช้ยาทดแทนยาที่เป็นสาเหตุของการเกิด ADR ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของสหวิชาชีพ โดยเภสัชกรต้องมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการจัดการร่วมกับทีมฯ โดยเฉพาะเภสัชกรที่ทำงานบริบาลเภสัชกรรมดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาโรคเรื้อรัง
การประชุมวิชาการ The 3rd Annual Meeting for ADR Assessment and Monitoring ในปีนี้ จึงจัดให้มีการนำเสนอองค์ความรู้สำคัญในการปฏิบัติงานประเมินและติดตาม ADR เชื่อมโยงกับระบบความเสี่ยงด้านยาและนวัตกรรมที่น่าสนใจจากการคิดค้นของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง ADR ทั้งในรูปแบบการบรรยาย กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดแนวคิดในการนำไปพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงจาก ADR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้สำคัญในการปฏิบัติงานการประเมินติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเชื่อมโยงงานประเมิน ADR กับระบบความเสี่ยงด้านยา
2.ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานจากแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบปัญหา ADR เพื่อนำไปพัฒนาระบบการจัดการงาน ADR ให้มีประสิทธิภาพ
3.สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ADCoPT, ADR, อาการไม่พึงประสงค์, แพ้ยาข้ามกัน, Advances ADR, ADCoPT Annual Meeting
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ www.thaihp.org