การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " A New Era of Healthy Aging"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " A New Era of Healthy Aging"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-030-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช
วันที่จัดการประชุม 07 -08 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้การบริการผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพประชาชนมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยนวัตกรรมการดูแลและการรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่กับสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ลดปัญหาทางด้านสุขภาพและการสาธารณสุข จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่ประชากรมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญ
วัตถุประสงค์
1.ทราบแนวทางการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยยึดหลักคุณธรรมและทันสมัย
2.มีเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตแพทย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4.เปิดโอกาสทางการนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ healthy aging
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4