การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ประจำปีงบประมาณ 2566”
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ประจำปีงบประมาณ 2566”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-028-08-2566
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
วันที่จัดการประชุม 19 ส.ค. 2566 - 18 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาจังหวัดมุกดาหารและเภสัชกรผู้สนใจ จำนวน 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันร้านขายยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากร้านขายยามีอยู่จำนวนมากและกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน ทำให้มีความสะดวกสบายต่อการเข้ารับบริการ กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการจ่ายยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา จึงได้มีการกำหนดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชนและร้านยา (RDU in Private Health Sectors) ให้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเป็นจังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU province) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในระบบบริการสุขภาพในภาคเอกชน เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและแก้ปัญหายาในชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อีกทั้งปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ประชาชนมีการเข้าถึงและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ร้านขายยาหันมาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดกฎหมายด้วยความไม่รู้ เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่ต้องมีการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนโฆษณา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มีการออกตรวจร้านค้าร้านชำในเขตจังหวัดมุกดาหาร พบว่ายังมีการจำหน่ายยาที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะยาอันตรายและยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องอื่นๆ เมื่อสอบถามแหล่งที่มาของยาที่นำมาจำหน่ายในร้านค้าร้านชำก็พบว่าส่วนใหญ่ได้รับมาจากร้านขายยา จากเหตุผลดังกล่าว การประชุมนี้จึงมุ่งเน้นให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาได้มีการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและทางด้านกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ร้านขายยาเป็นแหล่งบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งผลให้ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลและการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในร้านค้าร้านชำลดน้อยลงต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เภสัชกรได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในร้านยาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุผล และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.เภสัชกรทราบถึงการกระจายยาที่เหมาะสมสู่ร้านค้าร้านชำและประชาชนทั่วไป และสามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3.เภสัชกรทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายาในร้านขายยา และสามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คำสำคัญ