การประชุมวิชาการ
โครงการจัดอบรมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาจากสมุนไพร
ชื่อการประชุม โครงการจัดอบรมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาจากสมุนไพร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-036-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดการประชุม 05 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ,ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย,แพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ปี พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา 18 (1) แห่ง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 ซึ่งบังคับใช้กับโรงพยาบาลของรัฐที่มีการ ผลิตยาจากสมุนไพร ในการนี้ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร ให้ปฏิบัติตาม ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ให้บุลคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตยาจากสมุนไพรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และสามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการผลิตยาจากสมุนไพร/ ยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังคง เป็นไปตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
จากสถานการณ์ข้างต้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ ผลิตยาจากสมุนไพรของโรงพยาบาลรัฐ ให้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก จึงจัดการอบรมเกี่ยวกับประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาจากสมุนไพร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและการจัดทำเอกสารให้ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต นำเข้า หรือ ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา 18
(1) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566

คำสำคัญ