การประชุมวิชาการ
เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 14
ชื่อการประชุม เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 14
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-035-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 27 -29 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจทั่วไป นิสิตบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และหน่วยการวิชาการภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 14 ขึ้น เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วยในประเทศไทย อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือดสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย และการมีอายุขัยที่ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ การมีเภสัชกร เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด เลือดจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่ เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มี ความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา อีกทั้งการเฝ้าติดตามผลการรักษา ผู้ป่วย
ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 14 ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงแนวทางในการบำบัดรักษา และการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือด
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-251-5086 หรือ e-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 1.ค่าลงทะเบียนแบบเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ท่านละ 3,600 บาท 2.ค่าลงทะเบียนแบบชมออนไลน์ จำกัดจำนวน 50 ท่าน ท่านละ 1,800 บาท (สามารถเข้าชมย้อนหลังได้) ลงทะเบียน https://bit.ly/45yuUEX_Registration