การประชุมวิชาการ
อบรมพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ชื่อการประชุม อบรมพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-006-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
วันที่จัดการประชุม 21 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม 73 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบยาเป็นระบบงานที่สำคัญของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 และมีการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล กระบวนการที่สำคัญของระบบยาประกอบด้วย การคัดเลือกและจัดหายา การสั่งใช้ยา การเตรียมยาและจ่ายยา การบริหารยา และการติดตามการใช้ยา เป้าหมายในการพัฒนาระบบยาที่สำคัญ คือ เพื่อให้เกิดการจัดการด้านยา การใช้ยาที่ปลอดภัยเหมาะสมและได้ผล พร้อมทั้งมียาคุณภาพสูงพร้อมใช้สำหรับผู้ป่วยตลอดเวลา ระบบการทำงานต้องมีความไวเพียงพอในการค้นหาปัญหา การป้องกันการเกิดปัญหาด้านยาซ้ำ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี เพื่อนำข้อมูลปัญหา ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่อง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบยาสำหรับบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ จึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานพัฒนาระบบยามีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยมีความความปลอดภัยในการใช้ยา เข้าใจหลักการในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย แต่ละรายอย่างเหมาะสมได้
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ป้องกันการเกิดปัญหาด้านยาซ้ำ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี จัดการความเสี่ยง ลดปัญหาหรืออุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมอบรมขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการระบบยาในโรงพยาบาล
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปดำเนินการป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบยา
คำสำคัญ