การประชุมวิชาการ
Woman Expert: รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome
ชื่อการประชุม Woman Expert: รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-022-09-2566
สถานที่จัดการประชุม Zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 19 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
PMS หรือ Premenstrual Syndrome คือกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ คือราว 80% มักประสบกับปัญหานี้ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 20-40 ปี อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ โดยสาเหตุของอาการนั้นมีปัจจัยสาคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงในช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งอาการ PMS นี้ส่งผลทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจะให้คาแนะนำและดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. รู้จักกลุ่มอาการ Premenstrual Syndrome
2. เภสัชกรชุมชนสามารถเลือกจ่ายยาหรือให้คาแนะนำผู้ป่วยในการดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Menstrual Pain, Premenstrual syndrome, NSAIDs
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออนไลน์ www.pharcpa.com