การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2566 หัวข้อ : “Stay Good Through Healthy in Pharmacy ”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2566 หัวข้อ : “Stay Good Through Healthy in Pharmacy ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-034-08-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
วันที่จัดการประชุม 21 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร eXta Health and Wellness
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส และบุคคลภายนอก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การจัดการอาการโรคกรดไหลย้อน การดูแลปัญหาผิว การจัดการเกี่ยวกับโรคหวัด และโรคปลายประสาทอักเสบ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการโรคกรดไหลย้อน
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลปัญหาผิวในร้านยา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับโรคหวัด
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคปลายประสาทอักเสบ

คำสำคัญ