การประชุมวิชาการ
Anti-CGRP for Migraine management: What's New, What's Next?
ชื่อการประชุม Anti-CGRP for Migraine management: What's New, What's Next?
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-015-08-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 23 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ไมเกรนเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยต้องหาปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวด และหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสตัวกระตุ้น ยาที่ใช้รักษาที่มีอยู่เดิมยังคงสามารถใช้ได้ดี แต่อาจจะมีข้อจำกัดบ้างในบางตัวยา ในขณะที่มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีระดับความรุนแรงของโรคจนไม่สามารถใช้ยากลุ่มเก่า ซี่งอาจจะต้องใช้ยากลุ่มใหม่ในการรักษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และบุคคลากรทางแพทย์มีความรู้ในการรักษาไมเกรนด้วยยากลุ่ม anti-CGRP
คำสำคัญ
Anti-CGRP, Migraine
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์