การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-035-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
วันที่จัดการประชุม 26 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง วารสารวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ กิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ สำหรับสมาชิก และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ กับสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจกฎหมาย องค์กร และภารกิจใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคม
2.เพื่ออัพเดทสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน
คำสำคัญ
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ