การประชุมวิชาการ
(online) The advantage of H2O2 aerosol disinfectant in pharma industry
ชื่อการประชุม (online) The advantage of H2O2 aerosol disinfectant in pharma industry
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-015-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 06 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/ระบบคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การกำจัดการปนเปื้อน (decontamination) ของอาคาร สถานที่ และผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตยา การวิจัยพัฒนา และสิ่งอำนวยความสะดวก (industrial facilities) วิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน เช่น การใช้ formaldehyde เป็นสารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้มีการใช้ Hydrogen Peroxide aerosol แทน formaldehyde เป็นสารที่ทำลายหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดได้ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการใช้เครื่องพ่นเพื่อกำจัดเชื้อในอากาศและบนพื้นผิว ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
2. เพื่อเรียนรู้ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และสามารถนำหลักการและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระบวนการผลิตและระบบอากาศภายในอาคารสถานที่
คำสำคัญ
decontamination, industrial facilities, formaldehyde, Hydrogen Peroxide
วิธีสมัครการประชุม
วิทยากร Daniel Rüegg Technical customers service & consulting, Sanosil AG เภสัชกรที่เข้าอบรมและผ่านทดสอบ จะได้รับ 1.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง